Výroční zpráva 2021

Zpráva představenstva o aktivitách společnosti v roce 2021

Od 1. ledna 2021 došlo k přejmenování společnosti TECHO, a.s. na Ahrend a.s. (dále také „Společnost“). Přijetí jména Ahrend podtrhuje integraci TECHO v rámci celé skupiny Ahrend, evropského lídra v oblasti kancelářského nábytku.

Společnost Ahrend a.s. provozovala v roce 2021 své činnosti plně v souladu s předmětem podnikání deklarovaným v obchodním rejstříku.

Podobně jako v předchozím roce tak i v roce 2021 byla evropská i celosvětová ekonomika vystavena negativním dopadům pandemie související s onemocněním covid-19. Zahájení intenzivního očkování obyvatelstva proti covid-19 v České republice se začalo pozitivně promítat do očekávaného zmírnění negativních dopadů pandemie a k rostoucím požadavkům zaměstnavatelů na návrat zaměstnanců do kanceláří, respektive hledání optimální rovnováhy mezi prací z domova a z kanceláře. Tento aspekt představuje pro Společnost postupný návrat k pozastaveným obchodním objednávkám a příležitostem.

Rok 2021 byl náročný nejen z pohledu prodejů Společnosti. Proti minulým letům došlo v roce 2021 rovněž ke zvýšení tlaku na růst ceny vstupních materiálů a služeb. Celý globální dodavatelsko-odběratelský řetězec byl ovlivněn pokračujícími omezeními v souvislosti s pandemií covid-19, zpomalením obchodní výměny mezi Asií a Evropou a komplikacemi v logistice, a výrazným růstem cen vstupních materiálů a energií. V neposlední řadě tyto inflační tlaky v ekonomice přinesly na konci roku 2021 zvýšení základních úrokových sazeb v České republice, což v posledních dnech roku ovlivnilo výrazné posílení kurzu české koruny vůči nejvýznamnějším zahraničním měnám. Pro Společnost byly uvedené důvody výraznými činiteli hospodářského výsledku roku 2021.

Čistý obrat Společnosti se zvýšil o 8,7 % z 1 296 mil. CZK v roce 2020 na 1 409 mil. CZK v roce 2021. Přestože Společnost dokázala rovněž zvýšit marže z prodeje zboží ze 17 % v roce 2020 na 19 % v roce 2021, meziroční růst provozních nákladů ve výši 16 % se nepodařilo v dostatečné míře reflektovat do prodejních cen konečným zákazníkům s ohledem na rychlejší růst cen vstupů, než byl růst prodejních cen Společnosti. Společnost přistoupila k úpravě svých obchodních podmínek tak, aby byla do budoucna připravená reagovat flexibilněji na výrazné změny cen vstupů.

Ztráta společnosti Ahrend a.s. v roce 2021 dosáhla (bez přijatých dividend) -37 mil. Kč, což představuje meziroční pokles o 47 mil. Kč. Kromě výše uvedených faktorů se na ztrátě roku 2021 podílely i kurzové ztráty v celkové výši 8 mil. Kč.

Největší část obratu vůči třetím stranám byla realizována v projektech pro klíčové zákazníky jak na domácím trhu, tak v zahraničí. Největšími odběrateli jsou ERSTE (Česká spořitelna), ŠKODA AUTO a GrandVision.

Hospodářský výsledek společnosti po zdanění za rok 2021 byl v hodnotě -26 mil. Kč, z toho jsou 11 mil. Kč přijaté dividendy od dceřiných společností.

Investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku představovaly v roce 2021 částku téměř 35 mil. Kč, přičemž investice v roce 2020 činily 9 mil. Kč. Podstatnou část (25 mil. Kč) tvoří poskytnuté zálohy na strojní vybavení projektu WoodHub, jehož realizace byla zahájena v roce 2021. Tento projekt představuje nejvýznamnější investici v celé historii Společnosti. Mezi cíle projektu patří zvýšení kvality produktů, flexibility a produktivity výroby a vytvoření dostatečné kapacity pro celou skupinu Ahrend. Projekt představuje významný milník plné integrace výrobních provozů v České republice do dodavatelského řetězce skupiny Ahrend. Společnost dále očekává realizace synergií v rámci celé Skupiny, což povede ke značným úsporám napříč skupinou.

Společnost má zavedený systém shody environmentálního managementu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016, dále systém shody managementu kvality s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 a systém shody managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci s požadavky normy ČSN ISO 45001:2018. Dozorové audity v roce 2021 potvrdily jejich správné používání.

Celou zprávu si můžete stáhnout zde:

Výroční zpráva 2021

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Co pro vás můžeme udělat?

Dejte nám vědět