Výroční zpráva 2022

Zpráva představenstva o aktivitách společnosti v roce 2022

Společnost Ahrend a.s. provozovala v roce 2022 své činnosti plně v souladu s předmětem podnikání deklarovaným v obchodním rejstříku.

V porovnání s předchozími lety byla evropská i celosvětová ekonomika vystavena v roce 2022 již menším negativním dopadům pandemie souvisejících s onemocněním covid-19. Rostoucí požadavky zaměstnavatelů na návrat zaměstnanců do kanceláří, respektive hledání optimální rovnováhy mezi prací z domova a z kanceláře, vyvolaly oživení v odvětví podnikání Společnosti. Tento aspekt představuje pro Společnost oživení obchodních aktivit a růst objednávek zákazníků.

Podstatným externím vlivem, kterému byla v roce 2022 Společnost a evropská i celosvětová ekonomika vystavena, byla vojenská invaze Ruska na Ukrajině. Celosvětovou reakcí na ruské porušení mezinárodního práva a agresi vůči Ukrajině bylo uvalení rozsáhlých sankcí a omezení podnikatelských vztahů. Mezi dopady této skutečnosti patřily projevy zvýšené volatility na finančních a komoditních trzích a další negativní důsledky pro celosvětovou ekonomiku. Konkrétní dopady pro Společnost byly zejména negativní dopady z titulu kurzových rozdílů směnného kurzu zahraničních měn vůči české koruně a výrazný nárůst ceny energií.

I v tomto roce pokračoval tlak na růst ceny vstupních materiálů, služeb a rovněž energií. Globální dodavatelsko-odběratelský řetězec byl ovlivněn dozvuky omezení v souvislosti s pandemií covid-19 a zahájenou invazí Ruska na Ukrajině. Tyto skutečnosti měly dopad na zpomalení obchodní výměny mezi Asií a Evropou, nestabilitu cen vstupních materiálů a extrémní růst ceny energií. V neposlední řadě tyto inflační tlaky v ekonomice přinesly na konci roku 2021 zvýšení základních úrokových sazeb v České republice, což v posledních dnech roku 2021 a začátkem roku 2022 ovlivnilo výrazné posílení kurzu české koruny vůči nejvýznamnějším zahraničním měnám. Pro Společnost byly uvedené důvody výraznými činiteli hospodářského výsledku roku 2022.

Čistý obrat Společnosti se zvýšil o 10,2 % z 1 409 mil. CZK v roce 2021 na 1 553 mil. CZK v roce 2022. Přestože se Společnosti podařilo meziročně snížit, nebo udržet na srovnatelné úrovní, hlavní kategorie provozních nákladů (zejména služby a osobní náklady) a marže z prodeje zboží se v roce 2022 držela na solidní úrovni, byl její provozní výsledek hospodaření negativně ovlivněn účetními operacemi, zejména tvorbou opravných položek a odpisem pohledávek za dceřinou společností v Rusku, způsobené ukončováním činností v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajině. Společnosti se i přes tuto skutečnost podařilo meziročně snížit provozní ztrátu z -25 mil. Kč v roce 2021 na -17 mil. Kč v roce 2022.

Ztráta společnosti Ahrend a.s. v roce 2022 dosáhla (bez přijatých dividend) -39 mil. Kč, což představuje meziroční pokles o 1 mil. Kč. Kurzové ztráty se na výsledku roku 2022 podílely významnou částkou -18,6 mil. Kč (v roce 2021 částkou -13,1 mil. Kč).

Největší část obratu Společnosti vůči třetím stranám byla v roce 2022 realizována na projektech pro klíčové zákazníky jak na domácím trhu, tak v zahraničí. Největšími odběrateli byly skupiny ERSTE (Česká spořitelna), Volkswagen Group, Grand Vision a ŠKODA AUTO.

Hospodářský výsledek společnosti po zdanění za rok 2022 byla ztráta -32 mil. Kč, z toho je 7 mil. Kč přijatá dividenda od dceřiné společnosti.

Investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku představovaly v roce 2022 částku téměř 85 mil. Kč, přičemž investice v roce 2021 činily 35 mil. Kč. Podstatnou část (60 mil. Kč) tvořily poskytnuté zálohy na strojní vybavení projektu WoodHub, jehož realizace byla zahájena v roce 2021 a pokračovala během roku 2022. Dokončení a plné spuštění projektu WoodHub je plánováno na druhou polovinu roku 2023. Tento projekt představuje nejvýznamnější investici v celé historii Společnosti. Mezi cíle projektu patří zvýšení kvality produktů, flexibility a produktivity výroby a vytvoření dostatečné výrobní kapacity pro celou skupinu Royal Ahrend. Projekt představuje významný milník plné integrace výrobních provozů v České republice do dodavatelského řetězce skupiny Royal Ahrend. Společnost pracuje na realizaci synergií v rámci celé Skupiny, což vede ke značným úsporám napříč skupinou. Na realizaci synergií bude Společnost pracovat i v následujících letech.

Společnost má zavedený systém shody environmentálního managementu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016, dále systém shody managementu kvality s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 a systém shody managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci s požadavky normy ČSN ISO 45001:2018. Dozorové audity v roce 2022 potvrdily jejich správné používání.

Celou zprávu si můžete stáhnout zde:

Výroční zpráva 2022

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Co pro vás můžeme udělat?

Dejte nám vědět